invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

PDF koneènì...

Autor Roman Linda 
Roman Linda
PDF koneènì...
20 years ago
Koneènì jsme se doèkali importovací verze Calipsa pro PDF, zajímalo by mì jaká verze pro import bude platná (1.1, 1.2, 1.3) PDF? Musí se fonty rozkøivkovat? Jak se budou importovat vložené CMYK obrázky?
Díky za odpovìï.
Roman

Petr Jandík
Re: PDF koneènì...
20 years ago
Importuje PDF až do 1.3, ale ne všechny prvky. Prùhlednosti a nìkteré typy oøezaných obrázkù se zatím nenaèítají.
Texty se ukládají do Calamusu jako køivky celkem dobøe. Ovšem zatím jsme jen na zaèátku testování, ještì se mùže dost zmìnit.

Roman Linda
Re: PDF koneènì...
20 years ago
On pøevádí vlastnì èitelné fonty, které jsou nahrané v Calipsu do køivek, tak jako bìžné Calipso? Co je tam použito za interpretr je váš vlastní nebo od Computer Heike und Said. Zajímá mì to kvùli rozprskùm u obrysù.

Petr Jandík
Re: PDF koneènì...
20 years ago
Hacke und Said jsou už dávno mimo a "rozprsky" jsou vlastností souèasného vektorového výstupu Calamusu, který se projevuje u tlustých èar.
To se zlepší, až bude hotový nový vektorový výstup, na kterém se už pár let pracuje a zatím není hotový.
Tam, kde "rozprsky" vadí (Griesbeckùv efekt). je potøeba pøevést pøed importem tlusté èáry na objekty v Ilustratoru (obrys cesty).

Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?