invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Soutìž Chipu s Calamusem: Navrhnìte obálku.

Autor Petr Jandík 
S nejètenìjším poèítaèovým èasopisem v C(echách a na Slovensku Chip jsme pøipravili pro Chip CD v èísle 8 soutìž o vytvoøení nejlepšího návrhu titulní stránky Chipu v Calamusu SL 2000 lite edition. Na CD jsou kromì potøebných písem, loga a obrázkù zaøazeny také instalaèní soubory nejnovìtší verze a kompletní manuál v HTML.

Soutìž vyhodnotí porota složená s grafikù i technikù, která udìlí celkem dvì první a tøi druhé ceny, které opravdu stojí za to: vítìzové obdrží plnou verzi Calamusu SL 2000 v cenì 20 000 Kè, držitelé druhé ceny se mohou tìšit na registraèní kód pro SL 2000 lite Edition. Takže neváhejte a využijte svou šanci na skvìlé ceny.

Novou verzi Calamus lite si mùžete kromì instalace z Chip CD stáhnout jako obvykle v oblasti downloadu.

[url=http://www.calamus.cz/man/index_cz.htm]OnLine manuál Calamus SL 2000 cz[/url]
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?