invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Calamus 1.95B CZ

Autor Daniel Hluchý 
Daniel Hluchý
Calamus 1.95B CZ
23 years ago
Prosím o radu na následující problém.Pøed 2 lety jsem spolu se zakoupeným PC obdržel i výše uvedenou verzi programu. Po zvládnutí základní komunikace jsem chtìl sice dále pokraèovat, ale díky neustále padajícímu Win98 jsem ted( pøešel na Win2000.Žel pøi spouštìní instalovaného programu se mi objevuje hláška ( cannod load custom library FWCC.DLL) a následnì pak "správná inicializace aplikacìOxc0000142) se nezdaøila. Klepnutím na tlaè. OK mùžete aplikaci ukonèit". Mohl by mi nìkdo poradit jak odstranit závadu, popø. je možno získat pro uvedený program SP,který by zprovoznil program ve Win2000?
Dìkuji za pomoc
Dan
Petr Jandík
Calamus 1.95B CZ
23 years ago
rosím o radu na následující problém.Pøed 2 lety jsem spolu se zakoupeným PC obdržel i výše uvedenou verzi programu. Po zvládnutí základní komunikace jsem chtìl sice dále pokraèovat, ale díky neustále padajícímu Win98 jsem ted( pøešel na Win2000.Žel pøi spouštìní instalovaného programu se mi objevuje hláška ( cannod load custom library FWCC.DLL) a následnì pak "správná inicializace aplikacìOxc0000142) se nezdaøila. Klepnutím na tlaè. OK mùžete aplikaci ukonèit". Mohl by mi nìkdo poradit jak odstranit závadu, popø. je možno získat pro uvedený program SP,který by zprovoznil program ve Win2000?
Calamus 1.95B - èeská verze byl napsán výhradnì pro Windows 95 CZ, jak je ostatnì na CD napsáno. Je to již 5 let stará verze, která se nevyvíjí a nefunguje ani pod Windows NT. Firma DMC, která tento Calamus uvedla na trh, již neexistuje a firma MGI, která vlastní copright na Calamusu pro Windows nìkolik let nepracuje. Proto ani nelze k tomuto již 6 let mrtvému programu získat žádny service pack.

Jediný Calamus, který funguje bez problému pod jakýmikoliv Windows a nejen tam, je Calamus SL, který vyvíjí firma invers. Doporuèuji Vám vyzkoušet sharewarovou verzi Calamus SL lite edition, kterou mùžete zdarma po dobu 1 mìsíce zkoušet.

Aktuální manuál je pøístupný odkazem ze stránky Home - Manuál online.

Petr Jandík


[img]http://www.calamus.cz/cz/images/2000cz_lite2.jpg[/img]

[url=http://www.calamus.cz/cz/download/lite_win.html]Download Calamus SL 2000 lite edition pro Windows[/url]
Daniel Hluchý
Calamus 1.95B CZ
23 years ago
Dìkuji za informaci. Verzi SL Lite jsem si již stáhl a dùraznì se s ní seznamuji.Poèítal jsem s tím, že ona CD verze, kterou jsem s PC obdržel, již není žádný zázrak v tempu, v jakém na trh pøicházejí další verze z vývoje a ani jsem neznal její stáøí. Šlo mi o to, dùkladnì se s programem seznámit,nauèit se jej v té podobì, v jakém jsem jej dostal a zároven( využít manuál, který jsem koupil letos v zimì (na zaèátku roku).
Mohu vyjádøit jen podiv nad tím, že renomované vydavatelství Computer press nevydalo dosud manuál k novìjší verzi a že se redakce ani neobtìžovala do knihy uvést rok vydání. Už to by mohlo upozornit, že se asi jedná o starší verzi programu.
Nicménì onen manuál je i pøesto velice dobrý co do popisu teorie i pøehledu pro mne dosti nepøehledného programu.
Rovnìž i odborné èasopisy drží bobøíka mlèení, pokud jde o Calamus ( mám na mysli CHIP, Computer, PC World...). Jaký je stav vìci, jsem se dozvìdìl až ted(, kdy jsem si nechal èerstvì zøídit linku a nainstaloval internetové pøipojení. Koneckoncù, nebýt problémù se starou verzí a pøipojení na internet nedostal bych se až sem do tohoto fóra.
Ještì jednou Vám dìkuji za informaci.
Petr Jandík
Calamus 1.95B CZ
23 years ago
Dìkuji za informaci. Verzi SL Lite jsem si již stáhl a dùraznì se s ní seznamuji.Poèítal jsem s tím, že ona CD verze, kterou jsem s PC obdržel, již není žádný zázrak v tempu, v jakém na trh pøicházejí další verze z vývoje a ani jsem neznal její stáøí. Šlo mi o to, dùkladnì se s programem seznámit,nauèit se jej v té podobì, v jakém jsem jej dostal a zároven( využít manuál, který jsem koupil letos v zimì (na zaèátku roku).
Mohu vyjádøit jen podiv nad tím, že renomované vydavatelství Computer press nevydalo dosud manuál k novìjší verzi a že se redakce ani neobtìžovala do knihy uvést rok vydání. Už to by mohlo upozornit, že se asi jedná o starší verzi programu.
Nicménì onen manuál je i pøesto velice dobrý co do popisu teorie i pøehledu pro mne dosti nepøehledného programu.
Kniha vydaná od ComputerPressu je asi tak z 80 až 90 procent použitelná i pro Calamus SL, protože Calamus 1.95B pochází z Calamusu SL, model 1994. Abyste mohl využít novìjší vlastnosti, a že jich za tìch více než 5 let pøibylo dost, musíte se podívat do manuálu v HTML, který je momentálnì pøístupný online, ale (zatím to nikde neøíkejte, ještì je to tajné) bude na CD Chipu v èísle 8, kde bude soutìž o návrh nejlepší titulní stránky Chipu v Calamusu.

Rovnìž i odborné èasopisy drží bobøíka mlèení, pokud jde o Calamus ( mám na mysli CHIP, Computer, PC World...).


Samozøejmì se snažíme o Calamusu informovat. Nyní je pøipravena soutìž v Chipu. Clanek byl ve Svete tisku 12/2000. My tìmto èasopisùm nevelíme, takže jim mùžeme jen nabízet informace. Vy jako ètenáø to mùžete ovlivnit tím, že po nich budete tyto informace vyžadovat.

Pøeji Vám úspìšné studium Calamusu SL.

Petr Jandík

[img]http://www.calamus.cz/cz/images/2000cz_lite2.jpg[/img]

[url=http://www.calamus.cz/man/index_cz.htm]OnLine manuál Calamus SL 2000 cz[/url]
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde


top top

© 1998–2024 invers Software. All rights reserved. | Privacy
| Did you find translation errors in this page?