invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

HP LJ 2100M

Autor Luboš Rampa 
Luboš Rampa
HP LJ 2100M
23 years ago
Hi,

rád bych vìdìl, zda je nutné èi vhodné pro tuto 1200 dpi tiskárnu používat nìjaké gradaèní køivky a zda existují nìjaké optimalizované rastry.

Použitelné jsou s Calamusem dodávané rastry 1200 dpi do 100 lpi, od 120 lpi je výtisk tmavý a vznikají pruhy (jako by se zaèaly slévat tiskové body). Zøejmì by pro optimální výsledek mohla pomoci úprava rastru (elipsovité body?) a použití vhodné gradaèní køivky. Má s touto tiskárnou nìkdo zkušenosti?

Za každou odpovìd( díky.

Bye, L&R
Petr Jandík
HP LJ 2100M
23 years ago
>rád bych vìdìl, zda je nutné èi vhodné pro tuto 1200 dpi tiskárnu používat nìjaké gradaèní køivky a zda existují nìjaké optimalizované rastry.
===================
Vzhledem k tomu, že neexistuje zcela lineární tiskárna a hlavnì ne pro všechny hustoty rastrù, je potøeba vždycky používat gradaèní køivky, pokud rastruje Calamus.

Pøi tisku z Macu pomocí ovladaèe MacPrint lze nastavit tisk ve stupních šedi. Pak se o kalibraci stará RIP v tiskárnì, který by mohl dát slušné výsledky. Nìkteré tiskárny používají kombinaci autotypického rastru a øízeného rozkladu a to dává celkem dost slušné výsledky. Pøi 1200 dpi to ale bude potøebovat dost pamìti a hlavnì pøenos dat do tiskárny a RIPování bude podstatnì delší.

===================
>Použitelné jsou s Calamusem dodávané rastry 1200 dpi do 100 lpi, od 120 lpi je výtisk tmavý a vznikají pruhy (jako by se zaèaly slévat tiskové body).
======================
Tady už se zaèíná projevovat nepøesnost vedení papíru a nerovnomìrnost posunu daná tøecími pøevody. Od tiskárny bìžné konstrukce nelze oèekávat stejnou preciznost posuvu média jako od osvitovek. Kromì toho papír teplem pracuje a rùznì se natahuje. Tím jsou zpùsobeny pruhy.

Dále se tu projevuje nárùst tiskového bodu.
Pøedstav si to asi tak, že když otiskneš na papír teèku toneru, díky rozptylu prášku a tlaku válcù se udìlá vìtší. Nasílení je stále stejné a èím je menší tastrový bod, tím více procent nasílení to zpùsobuje. Proto je také pro každou hustotu rastru dìlat samostatné kalibraèní køivky pro modul LIN.

=======================
>Zøejmì by pro optimální výsledek mohla pomoci úprava rastru (elipsovité body?) a použití vhodné gradaèní køivky. Má s touto tiskárnou nìkdo zkušenosti?
=======================
Zkoušel jsi rastry AVANTI? U nìkterého Calamusu byly øady rastrù AVANTI pro 1270 dpi, ale šly by upravit na 1200 dpi taky. Zkreslení bodu je dobré dávat v rozmezí 0,6 až 0,9, to dìlá elipsu.
Mám dojem, že tuhle tiskárnu mají v Deixe, tøeba ti o tom nìco napíšou.

Ahoj Petr
====================
Luboš Rampa
HP LJ 2100M
23 years ago
> Vzhledem k tomu, že neexistuje zcela lineární tiskárna a hlavnì ne pro všechny hustoty rastrù, je potøeba vždycky používat gradaèní køivky, pokud rastruje Calamus.

Jistì, to je pochopitelné. Pro bìžné použití pøi rozumném rastru (asi do tìch 100 lpi) se mi zdá, že køivky není tøeba používat, pro výjezdy pøedloh pro tisk asi ano - ale spíše pro korekci samotného tisku.

> Pøi tisku z Macu pomocí ovladaèe MacPrint lze nastavit tisk ve stupních šedi. Pak se o kalibraci stará RIP v tiskárnì, který by mohl dát slušné výsledky. Nìkteré tiskárny používají kombinaci autotypického rastru a øízeného rozkladu a to dává celkem dost slušné výsledky. Pøi 1200 dpi to ale bude potøebovat dost pamìti a hlavnì pøenos dat do tiskárny a RIPování bude podstatnì delší.

Ono i takhle je to pomalu na èekárnu... smiling smiley Calamus mi ovšem nabízí (zcela v souladu s manuálem) jen èernobílý tisk. Používám MacPrint a LaserWriter 8.

> Dále se tu projevuje nárùst tiskového bodu.
Pøedstav si to asi tak, že když otiskneš na papír teèku toneru, díky rozptylu prášku a tlaku válcù se udìlá vìtší. Nasílení je stále stejné a èím je menší tastrový bod, tím více procent nasílení to zpùsobuje. Proto je také pro každou hustotu rastru dìlat samostatné kalibraèní køivky pro modul LIN.

Pøesnì totéž se pak dìje pøi dalším tisku z matrice. Proto budu potøebovat vyrobit korekèní køivky až na základì hotového výtisku. Otázka ale zní, jak sad smiley

>> Zøejmì by pro optimální výsledek mohla pomoci úprava rastru (elipsovité body?) a použití vhodné gradaèní køivky. Má s touto tiskárnou nìkdo zkušenosti?

> Zkoušel jsi rastry AVANTI? U nìkterého Calamusu byly øady rastrù AVANTI pro 1270 dpi, ale šly by upravit na 1200 dpi taky. Zkreslení bodu je dobré dávat v rozmezí 0,6 až 0,9, to dìlá elipsu.

Díky, zkusím to.

Bye, L&R
Petr Jandík
HP LJ 2100M
23 years ago
====================
Calamus mi ovšem nabízí (zcela v souladu s manuálem) jen èernobílý tisk. Používám MacPrint a LaserWriter 8.
====================
Za normálních okolností se dá v MacPrintu nastavit èb rastrovanì, stupnì šedi, RGB a rastrovaný CMYK. Pouze v SL R5 je bug, který dovoluje jen jednu volbu, ten bude odstranìn v SL2000 R6, který bude brzy hotov.
================

Pøesnì totéž se pak dìje pøi dalším tisku z matrice. Proto budu potøebovat vyrobit korekèní køivky až na základì hotového výtisku. Otázka ale zní, jak sad smiley
=================================
Mslím, že základní výsledky lze docílit cejchovaným okem - porovnáním s tištìným vzorníkem stupn(ù šedi.
Odrazový denzitometr lze sice také, ale vzhledem k obvyklému rozptylu ofsetového tisku to nejspíš ani nemá cenu. Parametry ofsetového stroje se zpravidla urèují statistickým vyhodnocením z nìkolik desítek mìøení každého stého archu a podobnì a je k tomu ještì tøeba definovat a hlídat pøesný rozsah pøívodu piva do tiskaøe smiling smiley).

Kromì toho by mìl být tiskaø schopen si svùj stroj pohlídat sám, to jest když dostane na pøedloze 50 procent, mìl by je taky vytisknout, to je jeho starost.

Ahoj, Petr
Luboš Rampa
HP LJ 2100M
23 years ago
Calamus mi ovšem nabízí (zcela v souladu s manuálem) jen èernobílý tisk. Používám MacPrint a LaserWriter 8.
====================
Za normálních okolností se dá v MacPrintu nastavit èb rastrovanì, stupnì šedi, RGB a rastrovaný CMYK. Pouze v SL R5 je bug, který dovoluje jen jednu volbu, ten bude odstranìn v SL2000 R6, který bude brzy hotov.
================

Aha smiling smiley Takže co, mám se vrátit k R4, nebo radìji poèkat na R6?

========================================

Pøesnì totéž se pak dìje pøi dalším tisku z matrice. Proto budu potøebovat vyrobit korekèní køivky až na základì hotového výtisku. Otázka ale zní, jak sad smiley
=================================
Mslím, že základní výsledky lze docílit cejchovaným okem - porovnáním s tištìným vzorníkem stupn(ù šedi.
Odrazový denzitometr lze sice také, ale vzhledem k obvyklému rozptylu ofsetového tisku to nejspíš ani nemá cenu. Parametry ofsetového stroje se zpravidla urèují statistickým vyhodnocením z nìkolik desítek mìøení každého stého archu a podobnì a je k tomu ještì tøeba definovat a hlídat pøesný rozsah pøívodu piva do tiskaøe smiling smiley).

Aha. Kalibrované oko bude tedy to pravé... Zde totiž nehrozí tisíce výtiskù, ale jen pouhé stovky, takže by odebraných vzorkù asi bylo dost málo... a IMHO to pivo nehrozí - to spíše u mne smiling smiley

===============================

Kromì toho by mìl být tiskaø schopen si svùj stroj pohlídat sám, to jest když dostane na pøedloze 50 procent, mìl by je taky vytisknout, to je jeho starost.

Tak to si zase nemyslím - v daném pøípadì jde o tzv. maloofset (kdosi to celkem výstižnì nazval "Cyklostyl turbo") a dochází tam ke stejným problémùm, které zde už byly popsány (nárùst tiskového bodu atd.) a IMHO pro dosažení nejvyšší možné kvality, dané pøíslušným srtojem, je potøeba mu to trochu pøedpøipravit...

Bye, L&R
Petr Jandík
HP LJ 2100M
23 years ago
Aha smiling smiley Takže co, mám se vrátit k R4, nebo radìji poèkat na R6?
==================
R6 je hotový, ale pozor, nech si z R5 soubory KEYTAB.INI (SYSTEM) a PSTYPE1.CIF (FILTRY), protože alespon( v první verzi R6 jsou tyto soubory nìmecké. Už jsem posílal do Nìmecka správné, ale nevím, jestli je už vymìnili.

Ahoj, Petr
Luboš Rampa
HP LJ 2100M
23 years ago
Za normálních okolností se dá v MacPrintu nastavit èb rastrovanì, stupnì šedi, RGB a rastrovaný CMYK. Pouze v SL R5 je bug, který dovoluje jen jednu volbu, ten bude odstranìn v SL2000 R6, který bude brzy hotov.
================

Ano, R6 mi už tuto volbu nabízí a brzy otestuji... Tiskárna pak nabízí nìjakých 6 možností tisku - tøeba se mezi nimi najde nìjaký, který bude vyhovovat pro pøedlohy k tisku smiling smiley Pøedpokládám, že se v tomto pøípadì nemìní nic na použití gradaèní køivky.

Bye, L&R
ZDENDA+
Re: HP LJ 2100M
19 years ago
Mam tiskarny 2200, ale tez tisk ve 181lpi dela cary....je to ale tonerama, kdyz je funglovka napl, cary nejsou ani na 212lpi smiling smiley. Ovsem je otazkou, proc pri tisku z Postscriptu, kde se daji zapnout rozsirene odstiny sedi, uz pak je blokovan rastr na 140lpi (a to je mnohdy malo), kdezto u LJ2100 to bylo naplno - 212lpi a dojem z vytistene fotky na LJ2100 z postcriptu byl vynikajici. Nevite ale nekdo, jestli se da pouzit nejaky program, ktery by optimalizoval rastrovani tiskarny se zachovanim rozsirenych sedi? Dik
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 2
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?