invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

Rastry Calamusu

Autor Roman LINDA 
Roman LINDA
Rastry Calamusu
23 years ago
Zajímám se o rastry pro rozlišení 1690 dpi na Linotrona 230, vyšší už nemá, v balení Calamusu99 jsou rastry od Escheby, které nejsou špatné, ale sháním o neco lepší v DataPacku jsou sice dobré rastry, ale ne pro moje rozlišení,budete-li o necem vedet, dejte mi prosím zprávu.
Dekuji predem.
Calamusu zdar!
Roman LINDA - LINDA PRESS sdr.
Petr Jandík
Rastry Calamusu
23 years ago
Pane Lindo,
>Zajímám se o rastry pro rozlišení 1690 dpi >na Linotrona 230, vyšší už nemá, v balení >Calamusu99 jsou rastry od Escheby, které >nejsou špatné, ale sháním o neco lepší...
V balení Calamusu by mìly být ještì rastry od firmy Abakus, spíš pro nižší hustoty rastrù.
Hustší rastr než je 60 lpcm je pøi 1693 dpi problematický, protože nestaèí vykreslit všechny stupnì šedi a výtažkù a dojde k poterizaci (místo plynulých pøechodù skoky).
C(ernobílý rastr si mùžete udìlat sám celkem bez problému. S rastry pro barvu mùžete zkusit i sám experimentovat, ale chce to èas, trpìlivost a hodnì zkoušek.
Zdravím, Jandík
Milan Spurný
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
Pokud máte zájem - mohu vám vygenerovat pro konkretní rozlišení osvitu CMYKové rastry - sám jiné nepoužívám již od roku cca 1995.
Milan Spurný
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
No udìlat i èernobilý rastr není tak jednoduché... možná to je "horší" jak CMYKový - protože zachytit všechny polotóny, které obsahuje pouze jeden kanál je nároèné. Viz. obdoba èb. fotografie - pokud se to dìlá v barvì, nìkteré vìci oko již pøi barevné pestrosti nepostøehne, ale když má vìškerou informaci vykreslit a pøenést pouze jeden "kanál" - tam každá ztráta informace jde vidìt.
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
Pane Spurný,
jsem rád, že jste se také zapojil do fóra. Udìlat èernobílý rastr je jednodušší než CMYKový z toho hlediska, že není nutno øešit vztahy úhlù a šíøek rastru jednotlivých barev tak, aby nevzniklo moaré.

Zobrazení všech 256 stupòù té které barvy je možné jen tehdy, je-li matice osvitových bodù (jejichž velikost je daná rozlišením osvitovky) alespoò 16x16 bodù. Z toho pak vyplývá možná hustota rastru pro dané rozlišení.
Pøi 1690 dpi a rastrové matici 16 bodù vychází nejhustší možný rastr 105 lpi, což je 42 lpcm.
Pøi 60 lpcm nelze autotypickým rastrem zobrazit plnou škálu a nastavení parametrù rastru v Calamusu na tom nic nezmìní. Pak už je jednou možností použít schochastický rastr, nebo se smíøit s menším poètem stupòù než 256. U ménì nároèných tiskovin to myslím lze udìlat.
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
Milan Spurný Napsal:

> Pokud máte zájem - mohu vám vygenerovat pro konkretní rozlišení
> osvitu CMYKové rastry - sám jiné nepoužívám již od roku cca
> 1995.

Mohu se zeptat, èím ty rastry generujete? Ono to není nijak triviální.
Milan Spurný
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
To je pravda - triviální to není - to "zdùvodòuje" i ceny RIPovacích programu pro osvitové jednotky... každá firma v tom má kus svého know-how - a jde o AGFU, Linotype nebo jiné firmy.

Pøi 1690dpi by šlo klidnì CMYKem reprodukovat obraz frekvencí "zobrazení" cca 71 l/cm a domnívám, že by jste to ani Vy nepoznal od osvitu 2400 dpi.
Roman LINDA
Re: Rastry Calamusu
18 years ago
Dìkuji za reakci na mùj dotaz ohlednì rastrù, pravdou je že jsem z osvitky Lino230, která je mimochodem dost slušná co se týèe posunu filmu,vytáhl standartní barvotisk v 150 linkách na inch. Pouze je hrubší èerná. Nicménì je to takøka nerozeznatelné od bìžných rastrovacích technologií, Hellové prostì umìli. Vìøím, že pøi dobrých výpoètech lze docílit i vyšší, ale chce to dobrou tiskovou mašinu a znalost navýšení tiskového bodu. Pro mì je dùležité, že díky Clamusu mohu dìlat na této "èernobílé" osvitce barvotisky.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 5
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?