invers Software
 
Vítejte! Přihlásit se Vytvořit nový profil Recent Messages

TTF

Autor Luboš Rampa 
Luboš Rampa
TTF
23 years ago
Hi,

doèkáme se nìkdy importu TTF v èeštinì? Už takto je to mocná zbran(, ale vyrábìt háèky ruènì není to pravé... BTW, jak je to s PS fonty (s tìmi obvykle nepracuji) - pøedpokládám, že stejnì, tedy bez èeských znakù.

Bye, L&R
Petr Jandík
TTF
23 years ago
doèkáme se nìkdy importu TTF v èeštinì? Už
================
Pokusy se èiní, ale zatím to moc nejde.

takto je to mocná zbran(, ale vyrábìt háèky ruènì není to pravé... BTW, jak je to s PS fonty (s tìmi obvykle nepracuji) -
================
Tak s tìmi obvykle pracuj, ty jsou v pohodì pokud jsou korektnì poèeštìné (názvy znakù musí odpovídat znakùm). Laciný zdroj písem je CD Písma loga symboly od DTP studia, i když kvalita je slabší. Kvùli nim jsme udìlali variantní importovaè, který má na konci názvu Q.
Luboš Rampa
TTF
23 years ago
takto je to mocná zbran(, ale vyrábìt háèky ruènì není to pravé... BTW, jak je to s PS fonty (s tìmi obvykle nepracuji) -
================
Tak s tìmi obvykle pracuj, ty jsou v pohodì pokud jsou korektnì poèeštìné (názvy znakù musí odpovídat znakùm). Laciný zdroj písem je CD Písma loga symboly od DTP studia, i když kvalita je slabší. Kvùli nim jsme udìlali variantní importovaè, který má na konci názvu Q.


Hm, díky za tip. Mám pár PS-1 fontù, které by mìly být èeské (tuším pocházejí z CD Corelu), ovšem ani jeden importovaè nebyl úspìšný sad smiley( Ten Q fonty vùbec nechtìl.

Bye, L&R
Petr Jandík
TTF
23 years ago
Hm, díky za tip. Mám pár PS-1 fontù, které by mìly být èeské (tuším pocházejí z CD Corelu), ovšem ani jeden importovaè nebyl úspìšný sad smiley( Ten Q fonty vùbec nechtìl.
============
Záleží na tom, který Corel máš. Pokud je to trojka, bude to na nic. V osmièce jsou fonty už korektní a dají se pøímo používat.

K úspìšnému použití PCèkových PS fontù je tøeba:
1) mít naètený importní filtr PSTYPE1.CIF nebo PSTYPE1Q.CIF, podle povahy pøípadu
2) Naèítat písmo s koncovkou .PFB (pokud je PC formátu)

Nerozumím poznámce, že ten Q fonty vùbec nechtìl. Obe varianty importovaèe PS fontù se liší pouze a výhradnì v tom, že stzandardní název písmene d s háèkem je "dcaron", ale DTP studio používalo "dquoteright" podle tištìného vzhledu. Takže ten importovaè s Q má upravenou tabulku, aby se importovalo š, t(, l( a L( správnì. Jinak jsou úplnì stejné. Mùžeš mi popsat jak jsi to pøesnì dìlal?

Zdravím, Petr
Luboš Rampa
TTF
23 years ago
Záleží na tom, který Corel máš. Pokud je to trojka, bude to na nic. V osmièce jsou fonty už korektní a dají se pøímo používat.

K úspìšnému použití PCèkových PS fontù je tøeba:
1) mít naètený importní filtr PSTYPE1.CIF nebo PSTYPE1Q.CIF, podle povahy pøípadu
2) Naèítat písmo s koncovkou .PFB (pokud je PC formátu)

Nerozumím poznámce, že ten Q fonty vùbec nechtìl. Obe varianty importovaèe PS fontù se liší pouze a výhradnì v tom, že stzandardní název písmene d s háèkem je "dcaron", ale DTP studio používalo "dquoteright" podle tištìného vzhledu. Takže ten importovaè s Q má upravenou tabulku, aby se importovalo š, t(, l( a L( správnì. Jinak jsou úplnì stejné. Mùžeš mi popsat jak jsi to pøesnì dìlal?

=========================

Zajímavé - fonty jsou ze sady Corela 8 èi 9 (IMHO jsou tam stejné) a postupoval jsem dle naznaèeného návodu - ono to snad ani jinak nejde smiling smiley).

V prvním pøípadì jsem dostal fonty bez diakritiky a pøi použití filtru Q jsem pøi ètení téhož fontu obdržel hlášku o tom, že data nejsou v pøíslušném formátu. Toto vše jsem ovšem provádìl ve Font-Toolsu, ještì to zkusím bez nìj jen v Calamusu...

Bye, L&R
Petr Jandík
TTF
23 years ago
V prvním pøípadì jsem dostal fonty bez diakritiky a pøi použití filtru Q jsem pøi ètení téhož fontu obdržel hlášku o tom, že data nejsou v pøíslušném formátu. Toto vše jsem ovšem provádìl ve Font-Toolsu, ještì to zkusím bez nìj jen v Calamusu...
============
Dostaneš-li font úplnì bez diakritiky, pak jsi naèítal font, který neobsahuje èeské znaky, nebo je má špatnì pojmenované. Pozor na to, ne všechna písma jsou u èeského Corelu lokalizovaná.
Pokud máš diakritiku správnì, ale chybí písmena d(, t(, l(, L(, použij místo importovaèe PSTYPE1.CIF importovaè PSTYPE1Q.CIF. Pokud ti nechce naèíst font a druhý ho naète, je patrnì nìkterý CIF soubor nakopnutý. Jediné, èím se ty dva liší, je pojmenování výše uvedených ètyø písmen.

Petr
Re: TTF
19 years ago
Import v èeštinì už funguje od SL2003 R3. Viz výše.
Bohužel, do tohoto fóra mohou přispívat pouze přihlášení návštěvníci.

Přihlaste se zde

Online Users

Guests: 5
Record Number of Users: 2 on 29.07.2023
Record Number of Guests: 486 on 07.07.2022

top top

© 1998–2023 invers Software. All rights reserved. | Privacy
Questions about this page? | Did you find translation errors in this page?